KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BIỀN, ĐẢO VIỆT NAM

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BIỀN, ĐẢO VIỆT NAM

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

Số:         /KH-HBT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Phụng Thượng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

       

   K HOẠCH

Tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2023
Trường Tiểu học Hai Bà Trưng - huyện Phúc Thọ

Thực hiện Kế hoạch số 1528/KH-SGDĐT ngày 07/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về Tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2023 Ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 213/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Phòng giáo dục và đạo tạo về về việc thực hiện Tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2023 của Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ;

Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường  về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo;

- Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biến, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam;

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; từ đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn Thành phố; xây dựng, củng cố, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền cần bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; thực hỉện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể;

- Tổ chức tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tế của nhà trường, đảm báo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

2. Thời gian: Thực hiện từ tháng 5/2021 đến hết năm 2023

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Việt Nam.

2. Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng- an ninh phù hợp với tư duy mới bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển.

3. Tuyên truyền kết quả công tác quản lí biên giới, phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về Luật biển và Chiến lược biển của Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa, thông qua các trò chơi, chuyên đề, hoạt động tập thể từ dó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong đơn vị.

5. Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động nhân đạo từ thiện hướng về biển, đảo.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền các văn bản của các cấp, các ngành liên quan đến biển, đảo qua Zalo, Facebook, Trang Website;

- Tuyên truyền tới học sinh thông qua các Phong trào của Đội và các Hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa của nhà trường;

- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về biển, đảo, chủ quyền biên giới lãnh thổ trong việc tổ chức các hoạt động chính khóa, tích hợp trong các môn học như Địa lý, Lịch sử,...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước liên quan đến biển, đảo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2023 của đơn vị và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

- Chỉ đạo các bộ phận, các đoàn thể, Tổ khối chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch; thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục biển, đảo trong các hoạt động giáo dục;

- Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động hướng về biển, đảo;

- Báo cáo kịp thời việc xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền biển, đảo của nhà trường về Phòng GDĐT.

2. Các tổ khối chuyên môn, các tổ chức đoàn thể

- Nghiên cứu, triển khai tới toàn thể tổ viên trong các buổi sinh hoạt tổ, họp giao ban đoàn thể để thực hiện;

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của tổ khối, đoàn thể, tổ chức có lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong các hoạt động giáo dục.

3. Giáo viên

- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về biển, đảo qua các tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa. Thực hiện nghiêm túc nội dung giáo dục lồng ghép Quốc phòng - An ninh qua các môn học và Hoạt động giáo dục;

- Tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động hướng về biển, đảo; tham gia tuyên truyền về biển đảo quê hương.

4. Học sinh

- Tích cực tham gia tuyên truyền và ủng hộ về biển, đảo Việt Nam;

- Thực hiện tốt các nội dung giáo dục về biển, đảo qua các tiết học chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền về biển, đảo giai đoạn 2021-2023 của Trường tiểu học Hai Bà Trưng. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT b/c);          

- CB-GV-NV (để th/h)                  

- Lưu VT.

T/M BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

        

 

 

Bài viết liên quan