KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Thực hiện Kế hoạch số 17 - KH/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Đảng bộ xã Phụng Thượng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Chi bộ trường TH Hai Bà Trưng  xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cụ thể như sau:

ĐẢNG ỦY XÃ PHỤNG THƯỢNG

CHI BỘ TH HAI BÀ TRƯNG

 

Số: 04/ KH - THHBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phụng Thượng, ngày 05 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện cuộc vận động
“ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

       Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Thực hiện Kế hoạch số 17 - KH/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Đảng bộ xã Phụng Thượng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Chi bộ trường TH Hai Bà Trưng  xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích.

1.1.Phát động và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và các năm tiếp theo.

1.2.Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong nhà trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phụng Thượng lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXIII.

1.3.Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.

2.Yêu cầu

Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế của Chi bộ nhà trường, Chi bộ; Nhà trường và các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng và chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của Bí thư Chi bộ, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

III. NỘI DUNG

Lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 và năm học 2019 – 2020, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, trong chất lượng dạy học và giáo dục học sinh của nhà trường.

1. Nội dung thực hiện trong quý I

Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; Đoàn kết xây dựng nhà trường vững mạnh; Nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung thực hiện trong quý II

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Nội dung thực hiện trong quý III

Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, phụ huynh; Nói, viết phải đi đôi với làm và phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được “nói một đằng làm một nẻo”, không được hứa mà không làm.

4. Nội dung thực hiện trong quý IV

Ý thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc thể hiện trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi; Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Quán triệt triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được dự các hội nghị học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 – CT/TW về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu được:

a) Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Điều ấy thể hiện trong các điểm sau:

Một là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Hai là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.

Ba là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Bốn là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.

Năm là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

b) Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:

Một là, thực hiện “Trung với nước, hiếu với dân” mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai là, thực hiện đúng lời dạy: “Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Những công việc tập trung

- Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của địa phương.

- Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tiểu học.

- Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể Chi bộ và các cá nhân thực hiện Chỉ thị 05.

- Đối với Chi bộ: Căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ xã và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 để:

         + Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của Chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục của nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm 2019 với các nội dung cụ thể theo từng quý.

- Đối với cá nhân: Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.

+ Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.

+ Tháng đầu tiên trong quý I có bản đăng ký học tập của cá nhân về các nội dung sẽ học trong quý với nội dung, biện pháp cụ thể được thông qua trước hội đồng sư phạm nhà trường.

+ Tháng đầu tiên trong quý II có bản tự đánh giá, nhận xét, tự nhận loại của cá nhân về kết quả thực hiện của quý I và xây dựng bản đăng ký học tập của quý II. Với quý III và IV cũng thực hiện tương tự.

+ Cuối năm vào tháng 12 hoặc trong dịp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Có bản tự đánh giá nhận xét xếp loại của cá nhân trong cả năm đề nghị Chi bộ, nhà trường nhận xét, đánh giá.

3. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhà trường và nhiệm vụ năm học.

  - Chi bộ chỉ đạo nhà trường và tổ chức đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Công đoàn để làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

- Gắn nội dung học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục HS.

- Thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

- Các tổ chuyên môn trong toàn trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.

- Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.

- Chi ủy, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo từng đợt thi đua và năm học.

- BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cần chủ động và là lực lượng quan trọng phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.

4. Thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình dạy học và giáo dục HS.

- Chi bộ chỉ đạo nhà trường đưa các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình giảng dạy hàng ngày thông qua các bài giảng trong và ngoài giờ lên lớp, qua các câu chuyện, bài thơ về Bác; qua các chủ đề thực hiện trong năm học.

- Giáo dục HS các đức tính về thật thà, biết vâng lời, lễ phép với người lớn, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết giữ lời hứa, biết tôn trọng người khác…

- CBQL, chuyên môn, GV tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng qua các kênh thông tin, qua sách báo về những câu chuyện về tấm gương và cuộc đời của Bác, qua đó giáo viên có thêm kiến thức để cung cấp cho học sinh.

- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ để rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học, mở rộng các chuyên đề, các hội thảo, xây dựng bài giảng, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ...

- Chú trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc dân chủ, duy trì tốt cuộc vận động gắn với việc đánh giá chuẩn Nghề nghiệp giáo viên tiểu học và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

- Hàng tháng Chi bộ, nhà trường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

- Cuối năm Chi bộ tổ chức họp xét bình bầu các cá nhân và đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Cơ sở Đảng.

6. Hồ sơ thực hiện Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2019 - 2020 của trường.

- Kế hoạch cá nhân thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và năm học 2019 – 2020 do cá nhân xây dựng và thực hiện.

- Phiếu đăng ký nội dung thực hiện của cá nhân

- Phiếu tự nhận xét, đánh giá, xếp loại của cá nhân.

- Phiếu theo dõi kết quả thực hiện của mỗi cá nhân.

- Các loại hồ sơ, biên bản đánh giá của tập thể chi bộ và cá nhân cuối năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ nhà trường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm 2019 với các nội dung cụ thể theo từng quý.

- Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện của các tổ và các cá nhân.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng trường và các đợt thi đua.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, nhà trường là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng của chi bộ và đánh giá xếp loại nhà trường cuối năm.

2. Cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên

- Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.

- Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.

- Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước chi bộ, nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và năm học 2019 - 2020 của Chi bộ và nhà trường trường Tiểu học Hai Bà Trưng. yêu cầu các đ/c cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 1. Đối với học sinh:
  + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, của ngành giáo dục đề ra.
  + Thực hiện lời dạy của Bác đối với thanh niên; 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và lời dạy của người về phương pháp học tập: trong các cách học “phải lấy tự học làm cốt”.
  +  Rèn luyện đức tính thật thà, cần cù, dũng cảm, vượt khó, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện; Phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.
  + Có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
  + Thực hiện nghiêm túc nội dung các cuộc vận động: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Không vi phạm nội dung cuộc vận động 2 không với 4 nội dung.

 

      ĐẠI DIỆN BCH CĐ

TM. BGH

Nơi nhận:

- Đảng bộ (để b/c);

- Chi bộ (để b/c);

- Các tổ CM, đoàn thể trong nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VT & Hồ sơ CĐ.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Thị Hằng

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cấn Thị Thanh Bình

 

 

 

 

Bài viết liên quan