KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Dân số KHHGĐ Thành phố Hà Nội về công tác dân số-KHHGĐ năm 2019, kế hoạch số 576/KH- BCĐ ngày 2/3/2017 của Ban chỉ đạo Dân số/ KHHGĐ thành phố,  Trường TH Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

            BGH - BCH CÔNG ĐOÀN

      TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

Số: 05/KH – CĐTH HBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Phụng Thượng, ngày 05 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

 Thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ trong CNVCLĐ 

Năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Dân số KHHGĐ Thành phố Hà Nội về công tác dân số-KHHGĐ năm 2019, kế hoạch số 576/KH- BCĐ ngày 2/3/2017 của Ban chỉ đạo Dân số/ KHHGĐ thành phố,  Trường TH Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số- KHHGĐ, tăng c­ường sự tham gia của CNVCLĐ đối với các vấn đề Dân số- KHHGĐ, góp phần nâng cao chất l­ượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng CNVCLĐ, của mỗi gia đình và toàn xã hội, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 và ổn định quy mô dân số Thủ đô.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của ng­ười đứng đầu các cơ quan, đơn vị và CNVCLĐ trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chính sách Dân số- KHHGĐ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng ngày Dân số thế giới (11/7), tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) giữa Sở Y tế (Chi cục Dân số/KHHGĐ) và các cấp công đoàn thành phố.

- Các nội dung truyền thông, giáo dục cần phù hợp với từng đối t­ượng, đến đ­ược cả nam và nữ CNVCLĐ, chú trọng các đối tư­ợng đang trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con một bề là gái và hiện đang có một con là gái.

II. NỘI DUNG

1.  Giảm tỷ lệ sinh

- Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ gư­ơng mẫu chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà n­ước về Dân số- KHHGĐ.

 - Vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên có đủ hai con, không lựa chọn giới tính khi sinh, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và đến năm 2020 tỷ số giới tính khi sinh của Thành phố dưới mức 114 trẻ trai/100 trẻ gái

2. Nâng cao chất lượng dân số

- Truyền thông về lợi ích tầm soát phát hiện các tật, bệnh bẩm sinh thông qua chuẩn đoán sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc tim bẩm sinh, sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh, lợi ích của khám sức khoẻ tiền hôn nhân, chăm sóc SKSS vị thành niên và thanh niên. Tham gia cùng cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho CNVCLĐ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, chuyên khoa nam học cho lao động nam.

- Truyền thông chăm sóc SKSS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho CNVCLĐ trong độ tuổi sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ quanh tuổi mãn kinh.

- Tuyên truyền các kỹ năng, kiến thức về chăm sóc SKSS cho CNVCLĐ có con ở tuổi dạy thì, tuổi vị thành niên, thanh niên để cha mẹ biết cách làm bạn, trao đổi với con.

3. Kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh

- Truyền thông về thực trạng giới tính khi sinh, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường truyền thông về giới, bình đẳng giới, phê phán những hủ tục trọng nam hơn nữ, những hành vi bạo hành trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức, chuyn đi hành vi trong CBGVNV.

4. Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và già hoá dân số

          Tuyên truyền lợi thế cơ cấu dân số vàng thông qua tình hình biến động dân cư, số liệu về dân số trong độ tuổi lao động, dự báo số lượng bước vào tuổi lao động, số lượng bước vào tuổi 60 trên địa bàn thành phố có ảnh hưởng như thế nào trong việc phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn tổ chức tốt các hoạt động về Dân số/KHHGĐ. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số- KHHGĐ.

- Tổ chức truyền thông CSSKSS/KHHGĐ, các bệnh lây truyền qua đư­ờng tình dục; tư vấn chăm sóc sức khỏe cho CBGVNV .

- Phối hợp chỉ đạo và tổ chức tầm soát ung thư vú, cổ tử cung cho nữ CBGVNV  trong trường.

- Vận động CBGVNV trẻ tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, tham gia phát hiện sớm bệnh tan máu bẩm sinh khi kết hôn.

2. Đối với BCH Công đoàn:

- Phối hợp cùng Trung tâm Dân số/KHHGĐ huyện, xây dựng nội dung và tổ chức truyền thông kiến thức dân số/KHHGĐ.

- Xây dựng quy chế Dân số/KHHGĐ, tổ chức tuyên truyền và thực hiện chính sách Dân số- KHHGĐ tại đơn vị.

- Tổ chức cho CBGVNV  trong trường ký cam kết thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- LĐLĐ  (để b/c);

- Các tổ CM, đoàn thể trong nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VT & Hồ sơ CĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Thị Hằng

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cấn Thị Thanh Bình

 

Bài viết liên quan