- Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động gắn liền với hoạt động dạy và học, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện.- Hướng học sinh vào các hoạt động tập thể có tổ chức, có mục đích giáo dục cụ thể.- Các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, ...