KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 471/PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông, năm học 2019-2020;

PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý trường tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào quy chế BDTX cán bộ quản lý và giáo viên mần non, phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GD thường xuyên của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 471/PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông, năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên trong toàn trường.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn và tự bồi dưỡng theo hình thức tự học tập suốt đời. Đầy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; phát huy tốt vai trò của đội ngũ CBQL, GV cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng GV tại chỗ.

3. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

4. Công tác BDTX cần tập trung vào các vấn đề mới, những năng lực mà đội ngũ cán bộ quản lý và GV còn thiếu hoặc yếu; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa nội dung đã được bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học sau, không quá tải.

5. Mỗi CBQL và giáo viên các cơ sở giáo dục MN, phổ thông được bồi dưỡng đủ 120 tiết / năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT; gắn với đánh giá xếp loại công chức viên chức hàng năm về đánh giá CBQL và giáo viên theo chuẩn; tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và CBQL nhà trường để đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.

6. Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phươngvà nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 cần cụ thể, xuất phát từ yêu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của địa phương theo nhiệm vụ năm học 2019-2020.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên đang công tác, giảng dạy tại Trường tiểu học Hai Bà trưng.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Nội dung bồi dưỡng 1:  30 tiết/năm học/giáo viên.

- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời đại đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo của thành phố và địa phương; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT thực hiện năm học 2019-2020;

- Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTG ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

* Nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL:

- Biện pháp quản lý xây dựng và phát triển nhà trường;

- Những đổi mới góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

- Quản lý hoạt động dạy học tích hợp của giáo viên trong nhà trường.

- Công tác thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Tìm hiểu 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp của Ngành trong năm học 2019-2020; việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tại nhà trường của từng cán bộ quản lý.

* Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên:

- Tìm hiểu về hoạt động dạy học tích hợp trong chương trình giáo dục tiểu học cụ thể qua từng môn học.

- Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc phát triển năng lực học sinh qua một môn học cụ thể.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- Vận dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học tại lớp/trường của mỗi giáo viên; việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh tại nhà trường của mỗi giáo viên.

- Hội thảo xây dựng kế hoạch chuyên môn nhà trương theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học.

3. Nội dung bồi dưỡng 3:  Nội dung tự chọn (60 tiết/năm học/giáo viên).

Năm học 2018-2019, CBQL, giáo viên trường Tiểu học Hai Bà Trưng lựa chọn và đăng ký 4 mô đun để làm kế hoạch tự học trong cả năm học như sau:

Tên và nội dung mô đu

Tự học

Tập trung

Lý thuyết

Thực hành

 

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

 

32

4

24

TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

6

1

8

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học.

 

8

1

5

TH27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.

9

1

6

TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).

 

9

1

5

 

4. Kế hoạch bồi dưỡng:

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức

 

 

 

 

Tháng 8&9/2019

- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XII).

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo của thành phố và địa phương; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT thực hiện năm học 2019-2020;

- Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTG ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Cá nhân, tổ khối

 

 

 

 

 

Tháng 9; 10 và 11/2019

* Nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL:

- Biện pháp quản lý xây dựng và phát triển nhà trường;

- Quản lý hoạt động dạy học tích hợp của giáo viên trong nhà trường; công tác thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học.

- Tìm hiểu 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp của Ngành trong năm học 2019-2020; việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tại nhà trường của từng cán bộ quản lý.

* Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên:

- Tìm hiểu về hoạt động dạy học tích hợp trong chương trình GD tiểu học cụ thể qua từng môn học.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Vận dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học tại lớp/trường của mỗi giáo viên; việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh tại nhà trường của mỗi giáo viên.

- Hội thảo xây dựng kế hoạch chuyên môn nhà trương theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học.

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Cá nhân, tổ khối

Tháng 9&10/2019

* TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

15

Cá nhân, Tổ khối

Tháng 11&12/2019

*TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học.

15

Cá nhân, Tổ khối

Tháng 1&2/2020

*TH27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh bằng nhận xét.

15

Cá nhân, Tổ khối

Tháng 3&4/2020

*TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).

15

Cá nhân, Tổ khối

Tháng

5/2020

 

- Báo cáo, đánh giá kết quả BDTX

 

 

CBQL,GV

 

- Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc phát triển năng lực học sinh qua một môn học cụ thể.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...),

2. Tăng cường thực hiện các chuyên đề ở các tổ gắn việc học tập BDTX với thực tế giảng dạy trong năm học 2019-2020. Phát huy tốt vai trò của tổ chuyên môn trong việc chủ động học tập, thảo luận và kiểm tra đôn đốc.

3. CBQL xây dựng kế hoạch cụ thể, phan bố thời gian hợp lí giữa 2 học kì; sắp xếp học tập trung tại trường thông qua các chuyên đề, các buổi triển khai qua sinh hoạt chuyên môn tổ tại trường. Theo dõi tiến độ học tập BDTX của GV theo kế hoạch để có thể chấn chỉnh kịp thời, nắm bắt kết quả thực hiện và báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định.

4. Tăng cường công tác tổ chứ rút kinh nghiệm qua công tác BDTX tại nhà trường để CBQL, GV có điều kiện trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp tự học hiệu quả; có sự điều chỉnh và chỉ đạo tốt hơn trong việc thực hiện kế hoạch.

5. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ, trường, cụm trường.

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

- Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên CBQL thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình BDTX CBQL trường tiểu học. Kết quả BDTX CBQL theo 2 mức: Đạt yêu cầu và Không đạt yêu cầu.

- Đánh giá BDTX của giáo viên theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GDĐT  về Ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Kết quả xếp loại BDTX  đối với giáo viên gồm 4 mức: Giỏi, Khá, TB, Yếu.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm nhà trường

- Xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL giáo dục, giáo viên trong nhà trường, năm học 2019-2020.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng Kế hoạch BDTX ngay từ đầu năm học.

- Nộp Kế hoạch BDTX về Phòng GD ĐT trước 30/10/2019.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX vào cuối năm học; gửi đánh giá, xếp loại về Phòng GD ĐT trước ngày 31/5/2020.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Tham gia đầy đủ 3 nội dung BDTX, đủ 120 tiết/năm học. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường. Mỗi giáo viên có sổ bồi dưỡng thường xuyên, ghi chép những nội dung đã tự học và áp dụng trong quá trình thực hiện chuyên môn (tránh làm hình thức, ghi chép nhiều nhưng không hiệu quả).

- Tự đánh giá và báo cáo tổ khối bộ môn, Ban giám hiệu nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GV của trường tiểu học Hai Bà Trưng, năm học 2019-2020./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (báo cáo)

- CB, GV (để t/h)

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cấn Thị Thanh Bình