KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CBQL NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CBQL NĂM HỌC 2020-2021

 

     UBND HUYỆN PHÚC THỌ                    CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số 38/KH-THHBT                                                        Phụng Thượng, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

 Năm học 2020-2021

 

 
  

 

Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo và giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Công văn số 1439/SGDĐT-TCCB ngày 30/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác BDTX hằng năm đối với giáo viên và cán bộ quản lý;

Căn cứ Kế hoạch số 446/KH-PGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2020-2021; Trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp đội ngũ giáo viên, CBQL của nhà trường được bồi dưỡng hằng năm theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc theo yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, CBQL; Nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, CBQL theo yêu cầu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp;

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; Năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX cho giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường.

2 Yêu cầu

- 100% giáo viên, CBQL trong nhà trường được bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tập trung vào những vấn đề mới, những năng lực mà đội ngũ giáo viên và CBQL còn thiếu hoặc yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của nhà trường;

- Đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung đã được bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học sau; không gây quá tải đối với giáo viên và CBQL các trường trong công tác BDTX;

- Việc triển khai công tác BDTX gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng nằm và đánh giá giáo viên và CBQL theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn Hiệu trưởng để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và CBQL các trường nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG VÀ CĂN CỨ THỰC HIỆN

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học Hai Bà Trưng - huyện Phúc Thọ - thành phố Hà Nội;

- Các văn bản liên quan đến BDTX cho giáo viên, cán bộ quản lý:

+ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban bành Chương trình BDTX cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

+ Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban bành Chương trình BDTX cho CBQL cơ sở giáo dục phổ thông;

          III. THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Thời gian bồi dưỡng thường xuyên

          Công tác BDTX được thực hiện trong suốt cả năm học, cao điểm là dịp hè hằng năm, tùy thuộc điều kiện thực tế.

          2. Thời lượng Bồi dưỡng thường xuyên

          Hằng năm, mỗi giáo viên, CBQL phải bồi dưỡng đủ 3 chương trình BDTX theo quy định của Bộ GDĐT, với tổng thời lượng là 120 tiết/năm học (mỗi chương trình khoảng 40 tiết).

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

          1. Chương trình bồi dưỡng 01 (khoảng 40 tiết/năm học): Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.

1.1. Đối với giáo viên

         - Bồi dưỡng cho 100% giáo viên theo mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông);

         - Đối với giáo viên dạy lớp 1, ngoài việc bồi dưỡng mô đun 1 như trên, được tổ chức bồi dưỡng nội dung: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

         1.2. Đối với cán bộ quản lý

         - Bồi dưỡng mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông); - Bồi dưỡng các nội dung theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở tiểu học.

         2. Chương trình bồi dưỡng 02 (khoảng 40 tiết/năm học): Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương

         2.1. Nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL

         Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 17/2018/BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Bồi dưỡng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý; Công tác kiểm tra nội bộ.

         2.2. Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên

- Công tác kiểm định chất lượng, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông được đưa vào giảng dạy từ tháng 9 năm 2020; Ứng dụng các phần mềm dạy học trong giảng dạy.

- Phương pháp giảng dạy các bộ môn lớp 1: Toán, Học vần, Tự nhiên xã hội, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm.

3. Chương trình bồi dưỡng 03 (khoảng 40 tiết/năm học): Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm

CBQL tự chọn các mô đun bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm (đối với giáo viên), năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm (đối với CBQL);

Giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng phù hợp với bản thân từ khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban bành Quy chế BDTX cho CBQL cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban bành Chương trình BDTX cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban bành Chương trình BDTX cho CBQL cơ sở giáo dục phổ thông;

4. Danh sách CB-GV-NV đăng ký tham gia học nâng cao trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Năm đăng ký học nâng chuẩn

Ghi chú

1

Cấn Thị Hiền

1970

Cao đẳng

2022

 

2

Nguyễn Thị Hợi

1971

Cao đẳng

2022

 

3

Nguyễn Thị Bích Thủy

1972

Cao đẳng

2022

 

4

Hoảng Thị Hằng

1975

Cao đẳng

2020

Đáng học

5

Hoàng Thị Nụ

1981

Cao đẳng

2021

 

6

Nguyễn Thị Lan

1983

Trung cấp SP

2020

Đang học

7

Hoàng Mạnh Minh

1992

Cao đẳng

2020

 

V. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Phương pháp Bồi dưỡng thường xuyên

Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, CBQL; tăng cường thực hành, thảo luận, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên, giáo viên và CBQL, giữa giáo viên với giáo viên và giữa CBQL với nhau.

2. Hình thức tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức tự bồi dưỡng qua mạng kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong tường hoặc cụm trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động và đảm bảo chế độ, điều kiện cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ.

2.1. Tập trung: Thực hiện bồi dưỡng tập trung, hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản lý trong học tập BDTX; Tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.

Thời lượng, số lượng giáo viên, cán bộ quản lý tham gia học tập bồi dưỡng tập trung được thực hiện theo phân cấp quản lý nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế BDTX.

2.2. Từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, cán bộ quản lý bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế BDTX;

2.3. Bán tập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa được quy định như trên, đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, cán bộ quản lý.

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Căn cứ đánh giá và cách thức đánh giá BDTX

- Thực hiện theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định tại Quy chế này.

2. Xếp loại kết quả BDTX

- Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định của mục a, phần này.

- Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu hoặc các bài kiểm tra có kết quả chưa đạt yêu cầu.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên, CBQL dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên và đề xuất Phòng GD ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên, cán bộ quản lý (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của hiệu trưởng

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên, CBQL của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên, CBQL của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao;

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của CBQL và giáo viên về Phòng GDĐT trước ngày 20/5/2021 để đánh giá, xếp loại;

- Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/05/2021;

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên, CBQL tham gia BDTX.

2. Trách nhiệm của giáo viên, CBQL

- Xây dựng Kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2020-2021, tổ trưởng chuyên môn duyệt và gửi cho Ban giám hiệu trước ngày 28/5/2020;

 Thực hiện Kế hoạch BDTX đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

- Báo cáo tổ khối, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Lịch thực hiện

 

Thời gian

Nội dung

Phân công thực hiện

 

 

 

Tháng 5+6/2020

 

- Ban giám hiệu xây dựng và triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn, thực hiện và lưu trữ hồ sơ BDTX hằng năm.

- Giaos viên căn cứ KH BDTX của nhà trường để xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân. Nộp KH BDTX cá nhân cho TTCM vào 28/5/2020.

- Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kế hoạch BDTX của cá nhân vào hồ sơ tổ, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và nộp BGH phê duyệt. TTCM cùng với BGH kiểm tra tiến độ thực hiện của cá nhân.

 

- BGH + TTCM

 

 

- Giáo viên

 

 

- TTCM + Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 7+8/2020

 

- Sinh hoạt chuyên môn đầu năm nhằm đẩy mạnh đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng thực tiễn. Từng nhóm chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề trong cả năm học để thực hiện.

- Giáo viên tự bồi dưỡng đặc điểm nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

+ Yêu cầu của nhiệm vụ năm học;

+ Yêu cầu của cấp học;

+ Yêu cầu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục;

+ Tiếp tục vận dụng phương pháp dạy học tích cực “Sử dụng sơ đồ tư duy, phương pháp dạy học Khăn trải bàn, soạn giảng trên bảng tương tác”, khuyến khích áp dụng phương pháp STEM vào dạy học (Lưu ý thể hiện cả trong giáo án);

+ Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;

+Tăng cường nghiên cứu tài liệu đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hành ra đề kiểm tra bám sát chuẩn KTKN.

 

- TTCM + Giáo viên

 

 

 

 

- TTCM + Giáo viên

 Tháng 9+10/2020

*Đẩy mạnh các hoạt động:

+ Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học;

+ Phương pháp dạy học tích cực;

+ Dạy học với CNTT, sử dụng bảng tương tác trong giảng dạy.

*Thực hiện: các tổ khối tích cực đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong giảng dạy qua các tiết dự giờ đồng nghiệp, các tiết thao giảng và chuyên đề. Một nhóm chuyên môn thực hiện một chuyên đề Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

+ Bước 1: Soạn thảo chuyên đề;

+ Bước 2: Thông qua nhóm - tổ chuyên môn;

+ Bước 3: Tiến hành dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi thực hành tiết dạy;

+ Bước 4: Tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ, nhóm và bổ sung, hoàn chỉnh.

 

- BGH, TTCM + Giáo viên

 

 

 

 

- BGH, TTCM + Giáo viên

 

 

 

 

Tháng 11,12/2020;

01/2021

Bồi dưỡng kiến thức xây dựng đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Các tổ chuyên môn thực hiện ma trận, đề kiểm tra và thống nhất cách chấm, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực cho học sinh;

- Các tổ nhóm chuyên môn thực hiện các tiết chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo 4 cấp độ: Nhận biết, thống hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao (chú ý các cấp độ đối với đề dành riêng cho học sinh học hòa nhập, khuyết tật);

- Nhà trường tiếp tục xây dựng ngân đề đề kiểm tra các bộ môn.

Tiếp tục công tác tự bồi dưỡng: GV tích cực nghiên cứu các nội dung module tự chọn theo đăng ký đầu năm.

 

 

 

- TTCM + Giáo viên

 

 

- TTCM + Giáo viên

 

 

 

 

- BGH + TTCM

 Tháng 2+3/2021

- Bồi dưỡng kiến thức giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giữ gìn và bảo vệ môi trường qua các tiết dạy.

Tiếp tục học tập các module tự chọn theo kế hoạch đầu năm đăng ký.

- Tiếp tục bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

- Các tổ trưởng phân công giáo viên thực hiện các tiết dạy minh họa có ứng dụng những module cá nhân đã đăng ký học tập (theo quy trình thực hiện 1 chuyên đề).

- Tổ, nhóm góp ý, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện.

 

- Ban giám hiệu + Giáo viên

 

 

- Giáo viên, CBQL

 

- Giáo viên, CBQL

 

- Giáo viên, CBQL

Tháng 4+5/2021

Giáo viên hoàn tất viết bài thu hoạch, hoàn thành tự đánh giá cá nhân về công tác BDTX. Xây dựng Kế hoạch BDTX năm học 2021-2022.

- TTCM phê duyệt, đánh giá điểm từng GV trong tổ. TTCM tổng hợp đánh giá BDTX gửi về Ban giám hiệu (10/5/2021).

- BGH đánh giá kết quả học tập và thu hoạch của từng giáo viên, tổng hợp kết quả đánh giá nộp Phòng GD&ĐT theo kế hoạch. Lưu hồ sơ BDTX theo quy định.

 

- 100% giáo viên

 

 

- TTCM + Giáo viên

 

 

- BGH + TTCM

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của trường tiểu học Hai Bà Trưng năm học 2020-2021./.

 Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để báo cáo)

- CB, GV (để thực hiện);

- Lưu: CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cấn Thị Thanh Bình