Giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em”

Giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em”

UBND HUYỆN PHÚC THỌ
TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phụng Thượng, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em” - Năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 447/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ về việc tổ chức Cuộc thi giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em”, năm học 2021-2022;

Trường tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em”, năm học 2021-2022 cấp trường cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Thúc đẩy phong trào đọc sách,t ìm hiểu sách giáo khoa, đa dạng hóa hình thức đọc sách, học sách trong cộng đồng, mang lại niềm yêu thích những trang sách giáo khoa thường ngày các em học sinh đang học theo chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành.

- Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong nhà trường, đặc biệt khả năng thuyết trình được nói lên những điều mình cảm nhận và những điều bổ ích, lý thi, cái hay, cái đẹp… của bộ sách giáo khoa “Người bạn đồng hành cùng em”, đồng thời tạo môi trường cho học sinh trao đổi, học hỏi nắm sâu và rõ hơn những nội dung hay từ những quyển sách giáo khoa đang học.

- Việc tổ chức đảm bảo tính thiết thực, hiệu hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức mở rộng vốn kiến thức liên hệ thực tế vận dụng kiến thức sách giáo khoa trong đời sống hằng ngày.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề: Giới thiệu về bộ sách giáo khoa “Người bạn đồng hành cùng em” (những nội dung, những bài hay đặc sắc…)

2. Đối tượng: Là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 trong nhà trường.

3. Hình thức: Thi cá nhân hoặc nhóm (nhóm không quá 3 học sinh) bằng hình thức Online; chọn 01 video clip (cho mỗi khối lớp) đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh gửi về Ban Chỉ đạo cuộc thi tham gia vòng chung khảo. Khuyến khích học sinh các khối lớp sáng tạo những hình thức giới thiệu về sách giáo khoa, những điều tâm đắc học được từ sách giáo khoa theo khối lớp mình đang học có liên hệ có minh họa theo nội dung, có nhạc nền, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh.

4. Nội dung:

Mỗi video clip phải đảm bảo thời gian tối thiểu 5 phút tối đa 10 phút, với 03 nội dung:

- Giới thiệu khái quát: (02 phút) thông tin cá nhân (họ tên, trường lớp, sở thích, năng khiếu...)

- Giới thiệu theo chủ đề: (06 phút)

- Liên hệ, cảm nghĩ của bản thân: (02 phút)

*Lưu ý: Bài giới thiệu phải là sản phẩm của cá nhân, nhóm học sinh dự thi, không được sao chép trên mạng xã hội.

5. Cách thức triển khai:

- Các lớp triển khai và lựa chọn từ 02 đến 05 video clip tiêu biểu của lớp, gửi danh sách trích ngang học sinh dự thi và video clip dự thi vòng sơ khảo cấp trường về Ban Tổ chức trước ngày 15 hằng tháng đối với thời gian quy định của khối lớp.

- Video clip dự thi gửi Email: c1haibatrung-pt@hanoiedu.vn.

6. Thời gian thi:

- Tháng 10/2021: Khối 2

- Tháng 11/2021: Khối 3

- Tháng 02/2022: Khối 4

- Tháng 3/2022: Khối 5

7. Đánh giá: Việc đánh giá chất lượng mỗi video clip được căn cứ vào tổng điểm của các thành viên Ban giám khảo trên cơ sở các tiêu chí quy định của Ban chỉ đạo.

 III. Các tiêu chí chấm

 

TT

Tiêu chí

Số điểm

1

Đúng, đủ nội dung, chủ đề

10 điểm

2

Sự tự tin và năng lực trình bày

03 điểm

3

Video sinh động

03 điểm

4

Thông điệp và tính lan tỏa từ nội dung video clip

02 điểm

5

Liên hệ, cảm nghĩ của bản thân

02 điểm

Tổng điểm

20 điểm

- Điểm trừ về thời gian:

+ Không đủ về thời gian quy định: 01 phút trừ 01 điểm.

+ Quá 01 phút: Trừ 02 điểm.

+ Quá 02 phút: Trừ 04 điểm.

+ Quá 03 phút: Không đánh giá

+ Gửi bài quá thời gian: Không được tham gia dự thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức đánh giá và trao thưởng theo từng khối lớp, gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 02 giải Khuyến khích.

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em”, năm học 2021-2022 gửi đến giáo viên và học sinh.

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, tổ chức theo dõi, chấm thi, tổng kết, trao giải cuộc thi.

2. Giáo viên chủ nhiệm

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai tới phụ huynh và học sinh, lựa chọn tác phẩm dự thi cấp Trường theo quy định đảm bảo chất lượng và đúng thơi gian quy định;

- Lập danh sách, trích ngang các thí sinh tham gia thi cấp Trường gửi về Ban chỉ đạo thông qua hòm thư điện tử: c1haibatrung-pt@hanoiedu.vn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi giới thiệu bộ sách giáo khoa với chủ đề “Người bạn đồng hành cùng em”, năm học 2021-2022. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/c);

- Hiệu trưởng (để ph/d);
- Tổ CM, giáo viên (để th/h);
- Lưu: VT, CM

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


 

 

 
Nguyễn Tuấn Anh