Căn cứ Kế hoạch số 471/PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông, năm học 2019-2020;
 08/10/19  Hoạt động chuyên môn  10
Quy chế này ban hành dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;
 08/10/19  Hoạt động chuyên môn  10
Năm học: 2019-2020 Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua lồng ghép với cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các cuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng XD ...